ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ใช้เป็นห้องเรียน ชั้น ป. 5/1 ชั้น ป.2/5  ชั้น ป.3/1 - 3/5 และห้องพักครู
ใช้เป็นห้องเรียน ชั้น ป.4/1 - ป.4/5