ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ส.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 ศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ครั้งที่ 3
รองฯสายชั้น/ทิฆัมพร
01 ส.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 สัปดาห์อาเซียน
ชุติกานต์
01 ส.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
ปิยนุช/สุภาพร
01 ส.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
พรทิพย์
29 ก.ค. 62 วันภาษาไทยแห่งชาติ
สุภาพร
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
สุดา
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
สุดา
01 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 นักเรียนชั้น อ.2,อ.3,ป.1,ป.2 และ ป.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบของสายชั้น
01 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 ศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ครั้งที่ 2
รองฯสายชั้น/ทิฆัมพร
28 มิ.ย. 62 กีฬาดอกนกยูงเกมส์
ธันยาภรณ์
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ภัคภร
08 มิ.ย. 62 ทำบุญตักบาตรวันกำเนิดโรงเรียน
รองฯสมปอง
05 มิ.ย. 62 ถึง 07 มิ.ย. 62 นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
ทศพร/อาพร
01 มิ.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62 ศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ครั้งที่ 1
รองฯสายชั้น/ทิฆัมพร
01 มิ.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 ตรวจสอบอ่านและการเขียน ป.1- 6
ชิตชนก
30 พ.ค. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
อัญชลี
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ป.5-6 และ อนุบาลปีที่ 3
รองฯสุรสิทธิ์/อัจฉรา
25 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ป.1,2,3 และ 4
รองฯสุรสิทธิ์/อัจฉรา
18 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ผ้าไทย/วัดประดู่หอม สุดา
17 พ.ค. 62 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทิฆัมพร
15 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.1-6
รองฯสมปอง
13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
บุคลากรทุกคน
01 พ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62 ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.4
พรทิพย์