ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1 พ.ย.60 เปิดภาคเรียน
3 พ.ย.60 กิจกรรมวันลอยกระทง
4 พ.ย.60 ประชุมผู้ปกครอง
01 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59 14-24 มี.ค.59 นักเรียนหยุดเรียน 15 มี.ค.59 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ น.ร.ป.1 25 มี.ค. 59 ประกาศผลและเลื่อนชั้นเรียน ป.1-5


01 เม.ย. 59 ถึง 30 พ.ค. 59 8 เม.ย.59 กิจกรรมคืนดวงใจให้พ่อแม่ 25-29 เม.ย.59 กิจกรรมค่าย Summer Camp 3-4 พ.ค.59 น.ร.รับสมุด รับเงินค่าเครื่องแบบ/ออกหลักฐานค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนจำหน่ายโบว์และกระเป๋านักเรียน
01 พ.ค. 59 ถึง 31 พ.ค. 59 3-4 พ.ค.59 น.ร.รับสมุด รับเงินค่าเครื่องแบบ/ออกหลักฐานค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนจำหน่ายโบว์และกระเป๋านักเรียน
04 มิ.ย. 59 ถึง 04 ก.ค. 59 โรงเรียนอนุบาลพัทลุงจัดแข่งขันกีฬา "ดอกนกยูงเกมส์" วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ สนาม ร.ร.พัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงจัดแข่งขันกีฬา "ดอกนกยูงเกมส์" วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ สนาม ร.ร.พัทลุง
15 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 15-17 พ.ย.60 ค่ายลูกเสือ ป.6
1 พ.ย.60 เปิดภาคเรียน
3 พ.ย.60 กิจกรรมวันลอยกระทง
4 พ.ย.60 ประชุมผู้ปกครอง

25 พ.ย.60 วันมหาธีรราช
28 พ.ย.60 ตลาดนัดนักเรียน