สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
       สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
สีชมพู  หมายถึง การมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์