คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบันเทิง วรศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิตย์ สัญพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม อุ้ยดำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ไชยทองรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ์ เชาว์บวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงไชย ศรีกรด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรศักดิ์ รักใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอรม ท่านคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาพิภพ พุทธวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทราพร เชาว์บวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุปผา เก้าคุณากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนุลัตตา ไชยรุต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปกครอง รัตนชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิศานาถ พุทธชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ นวลแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ