ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกิยรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ห้องเรียนสีเขียว ห้องดนตรี ห้องพักครูชาวต่างชาติ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องสมาคม