ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร 601
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ให้บริการนักเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 ให้บริการนักเรียนก่อนประถมและชั้น ป.4 - 6